Follow by Email

marți, 5 aprilie 2011

Alexandru Radvan "Christ"@Anaid Art Gallery

Anaid Art Gallery – prezintă „Christ” semnată Alexandru RĂDVAN


Joi, 7 aprilie 2011, ora 19:30 va avea loc la ANAID ART GALLERY vernisajul expoziţiei „Christ” semnată Alexandru Rădvan, curator: Diana Dochia. Publicul amator de artă contemporană va putea viziona expoziţia în perioada 07 aprilie – 07 mai 2011.
...
După expoziţiile personale „Soma” (2005), „Memoriile lui Constantin” (2007), „Omagiul lui Iuda şi Cruciaţii” (2008), „Wond’ring aloud” (2009) şi participarea în cadrul expoziţiei de grup „Messhia” (2009) de la MODEM alături de nume sonore ca Marina Abramovich, Andres Serrano, Alexandru Rădvan revine în spaţiul Anaid Art Gallery cu o expoziţie personală de mari dimensiuni ce pune în discuţie raportarea omului contemporan la creştinism.

Problema spiritualităţii în cadrul artei moderne şi contemporane reprezintă o temă amplă de cercetare si interogare. Văzută ca triumf al raţiunii, ca rezultat al capitalismului şi industrializării, modernitatea este cadrul în care sentimentul de alungare a divinului devine din ce în ce mai prezent. Modernismul a pătruns în cultura creştină vestică odată cu dorinţa de a pune sub semnul întrebării dogma bisericească. Artiştii, eliberaţi de dogmele religioase, îşi construiesc propriul program artistic în conformitate cu tumultul lor spiritual interior. Cu alte cuvinte arta lor devine autonomă şi extrem de individualizată, supusă propriei viziuni tiranice interioare. Apare în acest moment dorinţa şi necesitatea exploatării unui sacru ce pe măsura trecerii timpului devine din ce în ce mai laic. Laicizarea aceasta prinde reverberaţii multiple în cadrul postmodernităţii şi deschide noi căi de interogare şi cercetare în cadrul artei contemporane a secolului al XXI-lea.

Expoziţia „Christ” semnată Alexandru Rădvan chestionează dimensiunea umană a divinului. Christos – Omul ne este redat de Alexandru Rădvan în toată umanitatea sa. Rădvan nu contestă existenţa lui Christos sau dimensiunea lui divină, ci pune în discuţie contextul actual în care Christos, Fiul lui Dumnezeu, este perceput şi înţeles de către oamenii secolului XXI.

Rolul artei este acela de a învinge tabuuri şi prejudecăţi sociale. „Cred în capacitatea imaginilor de a povesti. Cred că pictura este un fenomen viu, care nu se poate aborda cu circumspecţie şi cu atenţie, ci total, fără grijă că s-ar putea să ieşi şifonat din această confruntare. Ca într-o bătaie”, mărturisea Alexandru Rădvan.

Anaid Art Gallery vă invită să faceţi o incursiune în arta contemporană de luni până vineri între orele 11:00 – 19:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00.

Curator: Diana DochiaEnglish versionAnaid Art Gallery – presents "Christ" signed by Alexandru RĂDVAN

Thursday, April 7th 2011, at 19.30 pm, the opening of the exhibition "Christ", signed by Alexandru Rădvan, curator Diana Dochia, shall take place at ANAID ART GALLERY. The persons who are found of contemporary art will be able to visit the exhibition starting with April 7th until May 7th 2011.

After his personal exhibitions "Soma" (2005), "Memories of Constantine" (2007), "Homage to Judas and the Crusaders" (2008), "Won’ring Aloud" (2009) and after his participation in the framework "Messhia" group exhibition, at MODEM, next to great names such as Marina Abramović, Andres Serrano, Alexandru Rădvan comes back in Anaid Art Gallery's space with a personal exhibition of great dimensions, an exhibition which brings into discussion the way in which the contemporary human being relates to Christianity.

The problem of spirituality in the framework of the modern and contemporary art represents a rich theme of research and questioning. Seen as a triumph of rationality, as a result of capitalism and industrialization, modernity is the frame in which the feeling of expelling of the sacred becomes more and more present. The modernism entered in the Western Christian culture at the same time with the desire of questioning the ecclesiastical dogmas. The artists, freed from the ecclesiastical dogmas, construct their own artistic program in accordance with their inner spiritual turmoil. In other words their art becomes autonomous and extremely individualized, submitted to their own inner oppressive visions. At this moment the desire and the necessity of exploiting a sacred appears which as the time passes by becomes more and more secular. This secularization has multiple reverberations within the postmodernism and opens new ways of interrogation and research in the framework of the contemporary art of the 21st century.

The exhibition "Christ" signed by Alexandru Rădvan questions the human dimension of the divine. Christ-The human is been given to us by Alexandru Rădvan in all his humanity. Rădvan doesn’t contest Christ’s existence or his divine dimension, but he approaches the actual context in which Christ, the Son of God is perceived and understood by the human beings of the 21st century.

The role of art is that of overcoming taboos and social preconceptions. "I believe in images’ ability of narrating. I believe that painting is a living phenomenon which cannot be approached with circumspection and attention, but totally, without the concern that you might get up rumpled from this confrontation. As in a fight", confessed Alexandru Rădvan.

Anaid Art Gallery invites you to make an incursion in the contemporary art from Monday to Friday from 11:00 am until 07:00 pm, and Saturday from 10:00 am until 06:00 pm.

Curator: Diana Dochia


Niciun comentariu: